Spesialister på forebyggende HMS-arbeid

Ansatte


KFBH har pr i dag 7 fast ansatte helsefaglig og yrkeshygienisk bakgrunn, til sammen 5,7 årsverk. I tillegg har KFBH en IA-plass.

Alle medlemsbedriftene får tildelt en kontaktperson i KFBH som har et spesielt ansvar for å følge opp denne kunden. Det er kontaktperson som deltar på faste HMS-møter, vernerunder, setter opp samarbeidsplan og utfører ev målretta helseundersøkelser i bedriften.

Ansatte i KFBH arbeider tverrfaglig. I tillegg til den enkeltes spesialfelt, er mange av fagområdene overlappende for å kunne gi et best mulig tilbud til bedriftene.

KFBH vektlegger å gi de ansatte jevnlig kurs og oppdatering innen alle relevante fagområder.