Artikler om HMS og arbeidsmiljø

Les deg opp på arbeidsmiljørelaterte emner i bloggen vår.

 • 18/09/2021 - KFBH
  Når lav lyd oppleves som støy

  Støy defineres som uønsket lyd. Støy kan derfor være alt fra flystøy til lyden fra et ventilasjonsanlegg. I arbeidslivet er det stor fokus på hørselsskadelig støy, men hva med lave lyder som oppleves som forstyrrende i arbeidshverdagen? Kan disse også ha en negativ helseeffekt?

  Les mer
 • 18/08/2021 - KFBH
  Arbeidsmiljø - noe mer enn vafler og firmahytte?

  Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir høyere produksjon og motivasjon. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har funnet ut at arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Dette vil være veldig forskjellig fra bransje til bransje, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Derfor er det avgjørende at tilnærmingen er ulik, og at tiltak settes ut fra hva som er aktuelt for oss på vår arbeidsplass. Arbeidsmiljø er noe mer enn vafler og kake på arbeidsplassen, det handler rett og slett om hvordan vi jobber. 

  Les mer
 • 18/01/2021 - KFBH
  Hva er asbest?

  Mange kjenner ikke til farene knyttet til asbesteksponering, og særlig unge arbeidstakere i risikoyrker er lite bevisst farene ved asbest. Arbeidstilsynet har derfor hatt økt fokus på temaet de siste par årene. I dette blogginnlegget skal du få informasjon om hva asbest er, hvem som kan utsettes for asbest og hvilke helsefarer som kan oppstå hvis man eksponeres.

  Les mer
 • 18/12/2020 - KFBH
  Er din arbeidsplass helsefremmende?

  Kan arbeidsplassen være med å fremme en bedre helse hos sine ansatte? Ja det kan den - bare man satser på de virkemidlene som man gjennom forskning har funnet ut at faktisk virker.

  Les mer
 • 18/11/2020 - KFBH
  Hva er HMS?

  Mange kan fort kjenne seg igjen i at HMS er «Helsikes Mye Styr».  Begrepene er vanskelige og ukjente, og det er flere lover og forskrifter å forholde seg til. Som om ikke det er nok, er det flere tilsynsmyndigheter som har ulike krav til bedriften. Drømmen om å starte opp en bedrift og få jobbe med faget ditt kan fort snu til frustrasjon og forvirring over alt du må sette seg inn i.

  Les mer
 • 16/10/2020 - KFBH
  Ti tips til god ergonomi på arbeidsplassen

  75 prosent av alle voksne opplever plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet i løpet av en måned. Ifølge Helsedirektoratet koster muskel- og skjelettplager samfunnet ca. 150 milliarder årlig. Årsakene til muskel- og skjelettplager er sammensatte. Vi vil her belyse betydningen av gode ergonomiske tilpasninger på arbeidsplassen for å redusere faren for arbeidsrelaterte plager.

  Les mer
 • 17/09/2020 - KFBH
  Hils på vår trivelige sjømannslege Håkon

  Om du skal jobbe på båt, med asbestsanering, offshore, med utrykningskjøretøy, som røykdykker eller i motorrom trenger du en helseattest som skal godkjenne at du er i normalt god form uten sykdommer som gir økt risiko. En slik helseattest fornyes jevnlig, for å sikre seg at ikke uønskede hendelser skal oppstå. Hos Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste kan du få time til bedriftslege for arbeidsrelaterte helseattester.  

  Les mer
 • 19/08/2020 - KFBH
  Hvordan redusere sykefravær?

  Sykefraværet i Norge ligger i underkant av 6 %. Staten utbetaler årlig 37,7 milliarder kroner bare til sykepenger. Hvem blir sykemeldt, og hva kan vi gjøre for å beholde de ansatte på jobb til tross for helseplager?

  Les mer
 • 02/07/2020 - KFBH
  Hva er egentlig bedriftshelsetjeneste (BHT)?

  Bedriftshelsetjenesten (BHT) driver med forebyggende arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). BHT skal hjelpe bedriftene med å skape sunne og trygge arbeidsplasser. De ansatte skal være trygge på arbeid og BHT hjelper til slik at ansatte ikke blir syk av jobben sin. Men hva er egentlig BHT?

  Les mer
 • 04/06/2020 - KFBH
  Har du mistanke om muggsopp på arbeidsplassen?

  Betydningen av fuktproblemer og muggsopp som risikofaktorer for helseplager i inneklimasammenheng underbygges av flere store studier de siste årene. Felles er at de finner en sammenheng mellom en del luftveisrelaterte sykdomsutfall og forekomst av fuktskader eller muggsopp inne. Dette er viktig for både det forebyggende arbeidet og tiltakssiden når det gjelder inneklima og helse. Av mer vitenskapelig interesse er det slik at disse studiene ikke fastslår hva det faktisk er i de fuktige innemiljøene som gir helseeffektene eller hvilke biologiske mekanismer som ligger bak det at man kan bli syk.

  Les mer
 • 04/05/2020 - KFBH
  Psykososialt arbeidsmiljø - mer enn fredagskaffe?

  Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass. Det omhandler organisatoriske forhold i arbeidslivet og de psykiske og sosiale påvirkninger mennesket utsettes for der. Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet blir organisert, planlagt og gjennomført -ikke om fredagskaffe, jobbtur og fruktkurv.

  Arbeidsmiljøet påvirker vår helse og vårt engasjement, og dermed også resultater og produktivitet. Det er med andre ord smart å ta dette på alvor.

  Les mer
 • 03/04/2020 - KFBH
  Hjemmekontor - hva bør man tenke på?

  Ansatte i ulike sektorer har brått fått endret sin arbeidshverdag som følge av covid-19, og for mange innebærer dette hjemmekontor. Hjemmekontor har for de fleste tidligere vært et supplement til det vanlige arbeidsstedet. Å brått gå fra et stort arbeidsmiljø med kolleger, til å skulle jobbe alene hjemmefra kan for mange være en utfordring. Her skal vi ta for oss noen av utfordringene man kan komme borti, og råd til hvordan dette kan løses. 

  Les mer
 • 03/03/2020 - KFBH
  Hvordan sikre god kommunikasjon på arbeidsplassen?

  Har du noen gang opplevd å bli misforstått, overkjørt, provosert av andres argumenter….? Kommunikasjon er utfordrende. Mangelfull eller dårlig kommunikasjon på arbeidsplassen kan føre til utrygghet, uklare arbeidsforhold, redusert produksjon samt at det kan bli en kilde til personkonflikter. Derfor vil alle på arbeidsplassen være tjent med å få dette til å fungere godt.

  Les mer
 • 04/02/2020 - KFBH
  Inneklima - hva bør jeg som arbeidsgiver vite?

  Vi vet at dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi ansatte helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg kan yteevnen og produktiviteten påvirkes. Det er derfor viktig at bedriftene har fokus på godt inneklima.

  Les mer
 • 07/01/2020 - KFBH
  AKAN; arbeidsplassen som forebyggende arena

  Partene i norsk arbeidsliv (LO, NHO og Staten) etablerte Akan kompetansesenter og utviklet Akanmodellen så tidlig som i 1963, og er fortsatt et viktig verktøy for å hjelpe norsk arbeidsliv til å forebygge rus-og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet. Selv om det å ha et Akansystem i bedriften ikke er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, viser rettspraksis at det forventes at arbeidslivet har et system for å fange opp den type problematikk.

  Les mer
 • 04/12/2019 - KFBH
  Vold og trusler på arbeidsplassen; hva bør du som arbeidsgiver vite?

  Vold og trusler er et omfattende arbeidsmiljøproblem, i Norge og internasjonalt. I Norge viser tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) at 171 000 arbeidstakere det siste året har blitt utsatt for vold og trusler. De mest utsatte yrkesgruppene er vernepleiere, politi, pleie og omsorg, lærere, førskolelærere, saksbehandlere, sjåfører og servitører. 


  Les mer
 • 06/11/2019 - KFBH
  Fem grep for å redusere stress på arbeidsplassen

  Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør til sammen nesten 60 % av alt legemeldt sykefravær i Norge. 8, 5 million tapte dagsverk i 2017 skyldtes sykefravær relatert til en av disse lidelsene. Det er av stor betydning å redusere disse tallene, både i et individperspektiv, men også i et samfunnsperspektiv.

  Les mer
 • 02/10/2019 - KFBH
  Førstehjelp redder liv

  Hva motiverer deg til å lære førstehjelp? Familie, venner eller andre nære som skader seg eller blir syke? 

  Alle har en plikt å hjelpe andre mennesker i nød. 


  Er du nærmest den som blir akutt syk eller skadet er det du som må ta ansvar og hjelpe. 

  Din kunnskap og innsats kan redde liv.

  Les mer
 • 03/09/2019 - KFBH
  Riktig sittestilling på kontoret

  Det finnes ikke bare én «riktig» sittestilling. Det sies at den beste sittestillingen er den neste, så det viktigste er at man varierer arbeidsstilling hyppig. Det er inaktivitet og stillesitting i seg selv som er den største utfordringen.

  Les mer