Artikler om HMS og arbeidsmiljø

Les deg opp på arbeidsmiljørelaterte emner i bloggen vår.

 • 19/01/2023 - KFBH
  Regelverksendring i bruk av bedriftshelsetjeneste

  Bedriftshelsetjenestene skal jobbe målrettet, risiko- og kunnskapsbasert, noe som betyr at virksomhetene og bedriftshelsetjenesten skal jobbe målrettet mot risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse. Har du i din virksomhet nok fokus på forebyggende arbeid?

  Les mer
 • 18/12/2022 - KFBH
  Hva er et sikkerhetsdatablad?

  Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Har du og din bedrift god kjennskap til hvilke helsefarer de ulike kjemikaliene kan føre til, og hvilket verneutstyr man bør bruke?

  Les mer
 • 18/11/2022 - KFBH
  Avvik og avvikshåndtering

  Arbeidstilsynet beskriver på sine nettsider at alle bedrifter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra HMS lovgivningen. Dette er også et krav i Internkontrollforskriften og i Arbeidsmiljøloven. Har din bedrift en kultur for å melde og behandle avvik? 

  Les mer
 • 18/10/2022 - KFBH
  Yrkesskade og yrkessykdom

  Har du fått en skade eller sykdom som har sin årsak i eksponering eller hendelser på jobb? Hvordan skal man gå fram for å få en godkjenning av dette som yrkesskade/- sykdom?Det er ikke så lett å bli klok på regelverket og hvordan en skal melde dette. Vi vil her gi en kort oversikt.

  Les mer
 • 18/09/2022 - KFBH
  Å jobbe med mennesker kan gjøre deg syk

  Å skape en god og meningsfull dag for eleven, pasienten eller kunden er det som oftest gir mest glede i en arbeidshverdag. For å få til dette, må man bruke egne følelser gjennom smil, engasjement og empati, uavhengig av den ansattes dagsform og humør. Forskning viser at arbeidstakere som ofte må undertrykke følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har økt risiko for sykefravær.

  Les mer
 • 18/08/2022 - KFBH
  Fremtidens arbeidsliv for kontoransatte

  Etter to år med pandemi og hjemmekontor har måten å jobbe på endret seg betraktelig. Studier viser at flere er positive til å fortsette med hjemmekontor også etter at samfunnet har åpnet. Hvordan skal dette gjøres slik at det blir best mulig vilkår for selve arbeidet?

  Les mer
 • 18/07/2022 - KFBH
  Nye råd om fysisk aktivitet – hva er anbefalingene for yrkesaktive?

  I Arbeidsmiljøloven §3-4 står det at «Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.» Det betyr at arbeidsgivere har plikt til å vurdere tiltak som skal fremme fysisk aktivitet, men at de ikke har plikt til å gjennomføre slike tiltak. Dette vil være enda mer aktuelt etter at Helsedirektoratet 9. mai 2022 la fram nye nasjonale råd om aktivitet og stillesitting.

  Les mer
 • 18/06/2022 - KFBH
  Arbeidstilsynets satsning i 2022

  En viktig oppgave for Arbeidstilsynet er å følge opp at virksomhetene ivaretar ansvaret de har for eget arbeidsmiljø. Virksomhetene skal arbeide systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å bidra til å hindre at ansatte blir utsatt for sykdom, skade og uforsvarlige arbeidsforhold i jobben.

  Les mer
 • 18/05/2022 - KFBH
  Hva er en faktaundersøkelse?

  En faktaundersøkelse er en metode for å kartlegge og dokumentere faktiske forhold rundt arbeidsmiljøsaker som konflikter, trakassering eller andre varslingssaker i tilknytning til arbeidsplassen. En faktaundersøkelse baserer seg i stor grad på intervjuer med de involverte parter, vitner eller andre som besitter relevant informasjon i saken.

  Les mer
 • 18/04/2022 - KFBH
  Varig bruk av hjemmekontor krever skriftlig avtale

  Bruker du hjemmekontor som en fast ordning må du og arbeidsgiver ha en skriftlig avtale om dette. I forbindelse med koronapandemien var det mange bedrifter og ansatte som fikk erfare fordelene ved å kunne utføre noe av kontorarbeidet hjemmefra. Vi ser derfor at mange virksomheter velger å fortsette med hjemmekontor-ordningen selv om det nå er mulighet å samles på jobben igjen.   

  Les mer
 • 18/03/2022 - KFBH
  Valg av hansker på jobb

  Mange yrker har arbeidsoppgaver som gjør at man må utsette huden, spesielt hendene, for vann, kjemikalier (eks. rengjøringsmidler), oljer og skjærevæsker på jobb. Slikt arbeid øker risikoen for å utvikle eksem og andre hudplager dersom man ikke jobber for å redusere eksponeringen. Utsatte yrkesgrupper er blant andre rengjøringsbransjen, frisører, helsepersonell og mekanikere. Du skal her få noen råd for hvordan du kan velge riktig type hanske for å forebygge arbeidsrelaterte hudplager. 

  Les mer
 • 18/02/2022 - KFBH
  Spillavhengighet

  En kan bli avhengig av spill på lik linje som en kan bli avhengig av alkohol, narkotika eller legemidler. Det er ofte nysgjerrighet, fascinasjon eller «flukt» fra virkeligheten som er starten til problemene. Muligheten for gambling online har mest sannsynlig økt antall spillavhengige i Norge, og mange av disse er i jobb.  

  Les mer
 • 18/01/2022 - KFBH
  Psykisk helse og jobb

  I Norge er en av fem sykemeldinger knyttet til psykisk helse. En tror dette er for lave tall, da det mest sannsynlig er noe underrapportering. Psykiske lidelser er ofte sammensatte, og kan også føre til fysiske plager/sykdom -og vise versa. Angst og depresjon er de mest vanlige diagnosene som er rapportert. Husk at det kan ramme alle; omtrent halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. Hvordan kan arbeid være god medisin for ansatte med psykiske utfordringer?

  Les mer
 • 18/12/2021 - KFBH
  Hva er en konflikt, og hvordan skal det håndteres?

  Konflikt stammer fra det latinske ordet ”conflictio”, som betyr sammenstøt. Når samhandling innebærer sammenstøt av motstridende interesser, kan konflikt oppstå. Har din bedrift gode rutiner for å håndtere konflikter?

  Les mer
 • 18/11/2021 - KFBH
  Hvilken type åndedrettsvern er riktig?

  Åndedrettsvern er personlig beskyttelsesutstyr som skal beskytte brukerens luftveier mot inhalasjon av skadelige stoffer. Riktig type åndedrettsvern må velges for å gi tilstrekkelig beskyttelse. Vernet må passe til forurensingen og arbeidet. Støvmasker beskytter ikke mot gass, og halvmasker beskytter ikke mot oksygenmangel. Du skal her få en liten innføring i hvordan man velger riktig type åndedrettsvern. 

  Les mer
 • 18/10/2021 - KFBH
  Riktig valg av vernesko

  Riktig valg av vernesko er viktig både for den ansattes helse og sikkerhet. Vernesko med ekstra støtdemping kan redusere sykefraværet som følge av belastninger på hardt underlag. Fallulykker kan også reduseres ved å velge tilpasset såler med tanke på sklisikring.  Hvilken type vernesko bør du velge?

  Les mer
 • 18/09/2021 - KFBH
  Når lav lyd oppleves som støy

  Støy defineres som uønsket lyd. Støy kan derfor være alt fra flystøy til lyden fra et ventilasjonsanlegg. I arbeidslivet er det stor fokus på hørselsskadelig støy, men hva med lave lyder som oppleves som forstyrrende i arbeidshverdagen? Kan disse også ha en negativ helseeffekt?

  Les mer
 • 18/08/2021 - KFBH
  Arbeidsmiljø - noe mer enn vafler og firmahytte?

  Det lønner seg å investere i arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir høyere produksjon og motivasjon. Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har funnet ut at arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Dette vil være veldig forskjellig fra bransje til bransje, og fra arbeidsplass til arbeidsplass. Derfor er det avgjørende at tilnærmingen er ulik, og at tiltak settes ut fra hva som er aktuelt for oss på vår arbeidsplass. Arbeidsmiljø er noe mer enn vafler og kake på arbeidsplassen, det handler rett og slett om hvordan vi jobber. 

  Les mer
 • 18/01/2021 - KFBH
  Hva er asbest?

  Mange kjenner ikke til farene knyttet til asbesteksponering, og særlig unge arbeidstakere i risikoyrker er lite bevisst farene ved asbest. Arbeidstilsynet har derfor hatt økt fokus på temaet de siste par årene. I dette blogginnlegget skal du få informasjon om hva asbest er, hvem som kan utsettes for asbest og hvilke helsefarer som kan oppstå hvis man eksponeres.

  Les mer
 • 18/12/2020 - KFBH
  Er din arbeidsplass helsefremmende?

  Kan arbeidsplassen være med å fremme en bedre helse hos sine ansatte? Ja det kan den - bare man satser på de virkemidlene som man gjennom forskning har funnet ut at faktisk virker.

  Les mer
 • 18/11/2020 - KFBH
  Hva er HMS?

  Mange kan fort kjenne seg igjen i at HMS er «Helsikes Mye Styr».  Begrepene er vanskelige og ukjente, og det er flere lover og forskrifter å forholde seg til. Som om ikke det er nok, er det flere tilsynsmyndigheter som har ulike krav til bedriften. Drømmen om å starte opp en bedrift og få jobbe med faget ditt kan fort snu til frustrasjon og forvirring over alt du må sette seg inn i.

  Les mer
 • 16/10/2020 - KFBH
  Ti tips til god ergonomi på arbeidsplassen

  75 prosent av alle voksne opplever plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet i løpet av en måned. Ifølge Helsedirektoratet koster muskel- og skjelettplager samfunnet ca. 150 milliarder årlig. Årsakene til muskel- og skjelettplager er sammensatte. Vi vil her belyse betydningen av gode ergonomiske tilpasninger på arbeidsplassen for å redusere faren for arbeidsrelaterte plager.

  Les mer
 • 17/09/2020 - KFBH
  Hils på vår trivelige sjømannslege Håkon

  Om du skal jobbe på båt, med asbestsanering, offshore, med utrykningskjøretøy, som røykdykker eller i motorrom trenger du en helseattest som skal godkjenne at du er i normalt god form uten sykdommer som gir økt risiko. En slik helseattest fornyes jevnlig, for å sikre seg at ikke uønskede hendelser skal oppstå. Hos Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste kan du få time til bedriftslege for arbeidsrelaterte helseattester.  

  Les mer
 • 19/08/2020 - KFBH
  Hvordan redusere sykefravær?

  Sykefraværet i Norge ligger i underkant av 6 %. Staten utbetaler årlig 37,7 milliarder kroner bare til sykepenger. Hvem blir sykemeldt, og hva kan vi gjøre for å beholde de ansatte på jobb til tross for helseplager?

  Les mer
 • 02/07/2020 - KFBH
  Hva er egentlig bedriftshelsetjeneste (BHT)?

  Bedriftshelsetjenesten (BHT) driver med forebyggende arbeid innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). BHT skal hjelpe bedriftene med å skape sunne og trygge arbeidsplasser. De ansatte skal være trygge på arbeid og BHT hjelper til slik at ansatte ikke blir syk av jobben sin. Men hva er egentlig BHT?

  Les mer
 • 04/06/2020 - KFBH
  Har du mistanke om muggsopp på arbeidsplassen?

  Betydningen av fuktproblemer og muggsopp som risikofaktorer for helseplager i inneklimasammenheng underbygges av flere store studier de siste årene. Felles er at de finner en sammenheng mellom en del luftveisrelaterte sykdomsutfall og forekomst av fuktskader eller muggsopp inne. Dette er viktig for både det forebyggende arbeidet og tiltakssiden når det gjelder inneklima og helse. Av mer vitenskapelig interesse er det slik at disse studiene ikke fastslår hva det faktisk er i de fuktige innemiljøene som gir helseeffektene eller hvilke biologiske mekanismer som ligger bak det at man kan bli syk.

  Les mer
 • 04/05/2020 - KFBH
  Psykososialt arbeidsmiljø - mer enn fredagskaffe?

  Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass. Det omhandler organisatoriske forhold i arbeidslivet og de psykiske og sosiale påvirkninger mennesket utsettes for der. Psykososialt arbeidsmiljø handler om hvordan arbeidet blir organisert, planlagt og gjennomført -ikke om fredagskaffe, jobbtur og fruktkurv.

  Arbeidsmiljøet påvirker vår helse og vårt engasjement, og dermed også resultater og produktivitet. Det er med andre ord smart å ta dette på alvor.

  Les mer
 • 03/04/2020 - KFBH
  Hjemmekontor - hva bør man tenke på?

  Ansatte i ulike sektorer har brått fått endret sin arbeidshverdag som følge av covid-19, og for mange innebærer dette hjemmekontor. Hjemmekontor har for de fleste tidligere vært et supplement til det vanlige arbeidsstedet. Å brått gå fra et stort arbeidsmiljø med kolleger, til å skulle jobbe alene hjemmefra kan for mange være en utfordring. Her skal vi ta for oss noen av utfordringene man kan komme borti, og råd til hvordan dette kan løses. 

  Les mer
 • 03/03/2020 - KFBH
  Hvordan sikre god kommunikasjon på arbeidsplassen?

  Har du noen gang opplevd å bli misforstått, overkjørt, provosert av andres argumenter….? Kommunikasjon er utfordrende. Mangelfull eller dårlig kommunikasjon på arbeidsplassen kan føre til utrygghet, uklare arbeidsforhold, redusert produksjon samt at det kan bli en kilde til personkonflikter. Derfor vil alle på arbeidsplassen være tjent med å få dette til å fungere godt.

  Les mer
 • 04/02/2020 - KFBH
  Inneklima - hva bør jeg som arbeidsgiver vite?

  Vi vet at dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi ansatte helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg kan yteevnen og produktiviteten påvirkes. Det er derfor viktig at bedriftene har fokus på godt inneklima.

  Les mer
 • 07/01/2020 - KFBH
  AKAN; arbeidsplassen som forebyggende arena

  Partene i norsk arbeidsliv (LO, NHO og Staten) etablerte Akan kompetansesenter og utviklet Akanmodellen så tidlig som i 1963, og er fortsatt et viktig verktøy for å hjelpe norsk arbeidsliv til å forebygge rus-og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet. Selv om det å ha et Akansystem i bedriften ikke er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, viser rettspraksis at det forventes at arbeidslivet har et system for å fange opp den type problematikk.

  Les mer
 • 04/12/2019 - KFBH
  Vold og trusler på arbeidsplassen; hva bør du som arbeidsgiver vite?

  Vold og trusler er et omfattende arbeidsmiljøproblem, i Norge og internasjonalt. I Norge viser tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) at 171 000 arbeidstakere det siste året har blitt utsatt for vold og trusler. De mest utsatte yrkesgruppene er vernepleiere, politi, pleie og omsorg, lærere, førskolelærere, saksbehandlere, sjåfører og servitører. 


  Les mer
 • 06/11/2019 - KFBH
  Fem grep for å redusere stress på arbeidsplassen

  Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser utgjør til sammen nesten 60 % av alt legemeldt sykefravær i Norge. 8, 5 million tapte dagsverk i 2017 skyldtes sykefravær relatert til en av disse lidelsene. Det er av stor betydning å redusere disse tallene, både i et individperspektiv, men også i et samfunnsperspektiv.

  Les mer
 • 02/10/2019 - KFBH
  Førstehjelp redder liv

  Hva motiverer deg til å lære førstehjelp? Familie, venner eller andre nære som skader seg eller blir syke? 

  Alle har en plikt å hjelpe andre mennesker i nød. 


  Er du nærmest den som blir akutt syk eller skadet er det du som må ta ansvar og hjelpe. 

  Din kunnskap og innsats kan redde liv.

  Les mer
 • 03/09/2019 - KFBH
  Riktig sittestilling på kontoret

  Det finnes ikke bare én «riktig» sittestilling. Det sies at den beste sittestillingen er den neste, så det viktigste er at man varierer arbeidsstilling hyppig. Det er inaktivitet og stillesitting i seg selv som er den største utfordringen.

  Les mer