AKAN; arbeidsplassen som forebyggende arena

Partene i norsk arbeidsliv (LO, NHO og Staten) etablerte Akan kompetansesenter og utviklet Akanmodellen så tidlig som i 1963, og er fortsatt et viktig verktøy for å hjelpe norsk arbeidsliv til å forebygge rus-og avhengighetsproblematikk i arbeidslivet. Selv om det å ha et Akansystem i bedriften ikke er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, viser rettspraksis at det forventes at arbeidslivet har et system for å fange opp den type problematikk.

Hensikten med å etablere et Akansystem:

· Sette arbeidslivet i stand til å forebygge rus og avhengighet
· Redusere sykefravær
· Øke kunnskapen om avhengighet
· Sette ledere og ansatte i stand til å ta opp bekymringer så tidlig som mulig
· Bidra til at ansatte med rus- eller spilleproblemer får et tilbud om hjelp så tidlig som mulig

Hvordan komme i gang med Akanarbeidet i bedriften?
Start med å sette temaet på dagsorden. En diskusjon mellom ledelse og ansatte bringer fram nyanser og dilemmaer som bør formuleres i en policy/kjøreregler som implementeres i arbeidsreglementet.

Eksempel på spørsmål en kan ta opp til diskusjon:
· Hvordan vil vi ha det hos oss?
· Hva er akseptabel bruk og hva er uakseptabel?
· Kan vi akseptere alkohollukt/bakrus på jobb?
· Hvilke regler skal gjelde ved representasjon, på seminar/kurs? Omdømme?
· Hva gjør vi når spill aktiviteter går ut over jobb?
· Hvem skal du gå til hvis du er bekymret for en kollega?

Tips til hva en policy skal inneholde:
Policyen skal beskrive bedriftens holdninger til bruk av alkohol, illegale rusmidler, medikamenter med ruspotensial og spill. Et bra utgangspunkt kan være å diskutere hvor virksomhetens grense går med tanke på følgende:
· Å møte påvirket av rusmidler eller lukte alkohol på jobb
· Å bruke rusmidler i arbeidstiden
· Å spille i arbeidstiden
· Å bruke rusmidler eller spille på fritiden som påvirker arbeid i form av: fravær, mindre fokus på kvalitet/sikkerhet, redusert arbeidsinnsats, mindre samarbeidsvillig, negativt omdømme for bedriften bl.a.

Spillavhengighet:
Muligheten for gambling online har mest sannsynlig økt antall spillavhengige i Norge, og mange av disse er i jobb. Spillavhengighet er en diagnose, men allikevel er det svært skambelagt for den enkelte. De avhengige opplever at de blir sett på som svake mennesker uten selvkontroll, og mange av de spillavhengige opplever sterk skyldfølelse. Vi anbefaler å bruke Akanmodellen for å forebygge og håndtere spillproblematikk for å tilby støtte og hjelp til den enkelte. En bør være oppmerksom på at en medarbeider med pengespillproblem ofte trenger hjelp til å få økonomien på rett spor i tillegg til annen hjelp. En anbefaler å koble inn rådgiver fra NAV eller bank i oppfølgingen.

Få veiledning eller kurs om temaet:
Kristiansund Felles bedriftshelsetjeneste kan hjelpe din bedrift både i forhold til å få på plass rutiner, og bistå i enkeltsaker. Vi arrangerer kurs om temaet, og kan også tilby internkurs. Vi har lang erfaring med denne type arbeid. Ta gjerne kontakt ved behov for mer informasjon eller hjelp.

«Når jeg oppdaget pengespill på Internett, det var som…himmelen! Automatene var kulere, lyden, lyset, alt mulig. For en spilleavhengig var det som å gå inn på sirkus, julaften og alle høytidsdager samtidig. Og det er nå jeg virkelig begynner å tape. Hundrevis av kroner hvert sekund.» 
Les gjerne mer på: www.Akan.no

0
Feed