Arbeidstilsynets satsning i 2022

En viktig oppgave for Arbeidstilsynet er å følge opp at virksomhetene ivaretar ansvaret de har for eget arbeidsmiljø. Virksomhetene skal arbeide systematisk og forebyggende med helse, miljø og sikkerhet (HMS) for å bidra til å hindre at ansatte blir utsatt for sykdom, skade og uforsvarlige arbeidsforhold i jobben.

«For å avgjøre hvilke områder Arbeidstilsynet særlig skal rette innsatsen vår mot, vurderes hvilke arbeidstakergrupper som har størst risiko for å bli utsatt for uforsvarlige arbeidsforhold eller arbeidsrelatert sykdom og skade. I tillegg følger Arbeidstilsynet med på aktører som bidrar til useriøsitet og arbeidslivskriminalitet»

 

Arbeidstilsynet vil i 2022 prioritere følgende områder og næringer:

  • Kreftfremkallende eksponering i arbeidslivet og arbeidsulykker, for eksempel asbest, kvartsstøv, dieseleksos eller sveiserøyk, fallulykker, klemulykker eller ulykker hvor arbeidstaker blir truffet av gjenstand.

Aktuelle næringer: bygg og anlegg, industri og bergverksdrift og -utvinning.

  • Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager som kan skyldes for eksempel tunge løft, belastende arbeidsstillinger, vibrasjoner, høyt arbeidspress eller lite kontroll over egen arbeidssituasjon.

Aktuelle næringer: bygg- og anleggsvirksomheter, virksomheter som driver med reparasjon av motorvogner, overnattings- og serveringsvirksomheter og deler av næringen helse- og sosialtjenester

  • Arbeidsrelaterte psykiske plager som kan knyttes til for eksempel vold og trusler, trakassering, høye emosjonelle krav eller rollekonflikter

Aktuelle næringer: virksomheter som tilbyr helse- og sosialtjenester og overnattings- og serveringsvirksomheter.

  • Seriøse og anstendige arbeidsplasser vil være i fokus ved å følge opp at virksomhetene følger kravene til lønns- og arbeidsvilkår.

Aktuelle næringer: jordbruk og gartneri, bygg, elektro, fiskeindustri, persontransport med turbil, overnatting, servering og catering, godstransport på vei og renhold

 

Bruk av bedriftshelsetjenesten.  En stor andel av virksomhetene som får tilsyn i 2022, er BHT-pliktige. Derfor vil tilsynet legge vekt på hvordan virksomheten bruker bedriftshelsetjenesten.

Melding av ulykker.  Arbeidstilsynet vil også følge opp alvorlige arbeidsulykker og andre alvorlige hendelser som meldes til oss eller som vi blir kjent med på annen måte.

 

KFBH kan bistå 

Vi i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste bistår mange ulike kunder med denne typen utfordringer, og har mye erfaring innen kartlegging, risikovurdering og undervisning innen de ulike HMS-tema. Kontakt oss for å høre hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift.   

0
Feed