Avvik og avvikshåndtering

Arbeidstilsynet beskriver på sine nettsider at alle bedrifter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra HMS lovgivningen. Dette er også et krav i Internkontrollforskriften og i Arbeidsmiljøloven. Har din bedrift en kultur for å melde og behandle avvik? 

Hva er et avvik 


Hendelser som innebærer brudd på lovverk, blir definert som avvik. Brudd på interne prosedyrer, rutiner og instrukser i din bedrift, kan også være et avvik. Det er derfor viktig at dere diskuterer hva dere legger i begrepet i din bedrift.  


 
Eksempel på avvik 


Det er årsaken til den alvorlige hendelsen eller ulykker som skal registreres som avvik.For eksempel pådrar en ansatt seg et brudd i foten etter fall på arbeidsplassen. Han fikk ikke opplæring i bruk av fallsikringsutstyr før han startet på jobben. Da er manglende opplæring selve avviket som skal registreres i avvikssystemet.  


Arbeidsgivers ansvar 


Det er arbeidsgiver sitt ansvar at bedriften du jobber i har et avvikssystem, at dette blir brukt og at avvik som blir skrevet blir håndtert på en god måte. Arbeidsgiver skal sørge for at de ansatte har opplæring i bruk av avvikssystemet. 


Arbeidstakers plikter 


Som arbeidstaker har du plikt til å medvirke til å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Dette betyr at du har plikt til å skrive avvik på forhold som du mener er brudd på lov, forskrift eller retningslinjer. Da bidrar du til at bedriften kan lære av feilene sine. Sørg for at bedriften din har rutiner og kultur for avviksregistrering og en god håndtering. 


God avvikshåndtering dreier seg om å finne ut hva skjedde, hvorfor det skjedde, og å sette i gang tiltak slik at det ikke skjer igjen. Avvikssystemet skal være en del av internkontrollen i bedriften, og arbeidsgiver må legge til rette for at det er en HMS-kultur som både godtar og forventer at alle ansatte på alle nivå skal melde avvik. Også nestenulykker som kunne ført til en hendelse skal registreres. 


Dette kan bidra til: 
At bedriften du jobber i når målene sine. 
Å hindre at de samme avvikene skjer flere ganger. 
Å redusere risikoen for uønskede hendelser, færre arbeidsulykker og utvikling av yrkessykdommer.
At dere får et bedre arbeidsmiljø og ytre miljø. 
At dere får høyere produktivitet gjennom færre driftsstanser og mindre sykefravær. 


 
Interessert i mer informasjon og kunnskap? 


Dere kan finne mer informasjon om temaet på Arbeidstilsynet sine nettider. Vi i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe din bedrift med å få på plass rutiner, hvordan følge opp avvik og informasjon om temaet. Ta gjerne kontakt med oss på post@kfbh.no om du ønsker bistand.  

0
Feed