Fremtidens arbeidsliv for kontoransatte

Etter to år med pandemi og hjemmekontor har måten å jobbe på endret seg betraktelig. Studier viser at flere er positive til å fortsette med hjemmekontor også etter at samfunnet har åpnet. Hvordan skal dette gjøres slik at det blir best mulig vilkår for selve arbeidet?

Den norske arbeidslivsmodellen

Modellen er kjennetegnet av et velutviklet system for samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter i saker som angår arbeidslivet, og dette er samarbeidet er unikt for Norden.

Tillit og autonomi i har ført til at norsk arbeidsliv har hatt høy verdiskaping, god kvalitet på velferdstjenestene og høy kompetanse. Dette gjør at ni av ti trives på jobb, og at vi har stor grad av jobbtilhørighet.

Det å være i arbeid, i kombinasjon med et godt arbeidsmiljø, har i all hovedsak en positiv innvirkning på helsen. Uansett hva vi jobber med, har vi en ting felles: Vi trives best på jobb når vi føler vi gjør en god jobb! Det er da viktig å påse at dette også vedvarer selv om det nå innføres hybridkontor.

 

Hybridkontor og hybridledelse

Flere store arbeidsgivere spår at hybridkontor blir den nye hverdagen, hvor man veksler mellom å være hjemme eller på kontoret. Pål Molander, direktør for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, sier at man først og fremst må ta hensyn til virksomhetens behov. STAMI påpeker tre viktige faktorer for å lykkes med hjemmekontor: det må være frivillig, omfanget bør ikke bli for stort, og arbeidsoppgavene bør være av en slik art at de ikke krever samhandling.

For lederne kan det være en ekstra utfordring å følge opp ansatte som sitter hjemme og jobber. Det er viktig at du som arbeidsgiver også følger opp tett selv om de periodevis jobber hjemmefra. Bygg relasjoner, vit hvem som trenger mest oppfølging, og sørg for at de har de ressursene de trenger for å være produktive når de jobber eksternt. Å drive hybridledelse vil, spesielt når alt er nytt, kreve mer av deg som leder. Legg også en plan for hva man kan gjøre hjemmefra, og hvilke arbeidsoppgaver det er best at man utfører på kontoret.

Det å ha full frihet i arbeidsdagen er ikke udelt positivt; vi begynner da å handle egosentrisk, og glemmer at andre kan ha bruk for vår kunnskap. Forskning fra pandemien viser at de som trivdes best på hjemmekontor var de eldre og erfarne, mens nyansatte og unge i større grad trenger støtte fra kolleger på jobb. Dette må nå balanseres i større grad. Det er viktig å huske at arbeidsplassen er også kameratskap, fellesskap og mulighet til å lære av andre.

 

Tenk igjennom:

Hvordan kan dere skape og bevare et godt arbeidsmiljø

-          Når alle er på hjemmekontor?

-          Når noen er på hjemmekontor?

-          Når alle kommer tilbake etter en periode på hjemmekontor?

 

Trenger du mer informasjon?

Vi i KFBH kan bistå dere i å kartlegge og finne løsninger for å møte fremtidens arbeidsliv med større bruk av hjemmekontor. Dere vil også finne tips til hvordan dere kan arbeide med dette på Idebanken. Ta kontakt med oss på post@kfbh.no eller via vår hjemmeside.

0
Feed