Har du mistanke om muggsopp på arbeidsplassen?

Betydningen av fuktproblemer og muggsopp som risikofaktorer for helseplager i inneklimasammenheng underbygges av flere store studier de siste årene. Felles er at de finner en sammenheng mellom en del luftveisrelaterte sykdomsutfall og forekomst av fuktskader eller muggsopp inne. Dette er viktig for både det forebyggende arbeidet og tiltakssiden når det gjelder inneklima og helse. Av mer vitenskapelig interesse er det slik at disse studiene ikke fastslår hva det faktisk er i de fuktige innemiljøene som gir helseeffektene eller hvilke biologiske mekanismer som ligger bak det at man kan bli syk.

Helseeffekter av fuktproblemer eller muggsopp:

Muggsopp eller fukt kan gi økt risiko for en rekke allergier og luftveislidelser inkludert astmautvikling og -forverring, pustebesvær, hoste, piping i brystet, luftveisinfeksjoner, bronkitt, allergisk rinitt, og andre symptomer fra øvre luftveier samt eksem. Følsomme grupper er barn og personer med astma- og/eller allergisykdommer.

Årsaker til fukt i bygninger: 
  • Lekkasjer gjennom bygningskroppen (fra tak, vinduer eller grunn). 
  • Lekkasjer fra vanninstallasjoner/røranlegg i bygget. 
  • Fuktighet bygget inn konstruksjonene (byggfukt).
  • Høy fuktproduksjon fra personer og aktiviteter i bygget i forhold til ventilasjon. 
  • Stillestående vann.
  • Kondens på kalde overflater/kaldtvannsrør/kuldebroer. 
  • Flom.

Vekstvilkår for muggsopp:

Muggsopp finnes normalt i alle miljøer. Forekomsten av muggsporer varierer sterkt med årstiden. For de fleste typer finner man det høyeste antall i uteluften på sommeren og høsten. Da er uteluften hovedkilden til mugg også i inneluften. Vekst av muggsopp på materialer inne avhenger av fysiske og kjemiske egenskaper i materialene, næringsinnhold, hva de er forurenset av og fremfor alt hvorvidt de tilfredsstiller de forskjellige arter mikroorganismers varierende krav til fuktighet. Normalt skal det ikke være vekstvilkår for muggsopp innendørs. Når overflatetemperaturer regelmessig faller under duggpunktet (den temperaturen hvor vanndamp går over til væske) kan kondens medføre gode vekstbetingelser. Slike forhold kan oppstå ved kuldebroer (nedkjøling i punkter/områder med sviktende isolasjon i vegger og tak). Regelmessig relativ fuktighet (RF) over 70 % kan være tilstrekkelig for muggvekst. Næring som skitt, støv eller hudrester på konstruksjoner eller overflater kan gi
muggvekst ved lavere fuktighet. inne i bygningsmaterialer som betong, murstein og gips kan fungere som et reservoar for fuktighet og derved føre til muggvekst.


Finnes det en faglig norm for fukt og muggsopp?

Eksponering for fuktskader eller muggsopp gir økt risiko for utvikling eller forverring av sykdom. Det foreligger imidlertid ikke kunnskapsgrunnlag for å sette en helsebasert, tallfestet norm for fukt eller muggsopp i innemiljøer.

Hva kan være tegn på muggsopp?

  • Mugglukt er et sikkert tegn på muggvekst inne og en klar helserisiko. 
  • Vekst av muggsopp kan ses som grått, svart eller grønt belegg, eller som annen misfarging.
  • Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig, mange kaller dette svertesopp.

Hva gjør man hvis man kjenner mugglukt eller har synlig tegn på mugg?

Hvis man kjenner mugglukt er dette en tilstrekkelig påvisning av muggskade. Årsaken til mugglukten bør kartlegges og tiltak bør iverksettes. Det er viktig å kontrollere vanlig forekommende steder i konstruksjonen der fuktproblemer erfaringsmessig oppstår. Det kan også være aktuelt å kontrollere at tidligere vannskader, lekkasjer eller fuktinntrenging er tilfredsstillende utbedret.


Kan man måle type og mengde muggsopp?

Fukt og mikrobiologisk vekst bekreftes først og fremst gjennom inspeksjon, og om nødvendig ved å åpne bygningskroppen. Konsentrasjonsangivelser av dyrkbare luftbårne eller mikrobiologiske organismer inkludert muggsoppsporer har per i dag liten nytte som indikator for helserisiko. Heller ikke artsbestemmelse av påvist muggsopp gir informasjon som kan benyttes. Mikrobiologiske analyser som rutine i inneklimasaker har liten hensikt med hensyn til å vurdere helserisiko. 

Få veiledning eller råd om temaet:
Kristiansund Felles bedriftshelsetjeneste kan hjelpe din bedrift hvis dere har mistanke om fukt og muggsopp på arbeidsplassen. Vi har lang erfaring med denne type arbeid. Ta gjerne kontakt ved behov for mer informasjon. Les også mer om muggsopp hos Folkehelseinstituttet
0
Feed