Hva er en konflikt, og hvordan skal det håndteres?

Konflikt stammer fra det latinske ordet ”conflictio”, som betyr sammenstøt. Når samhandling innebærer sammenstøt av motstridende interesser, kan konflikt oppstå. Har din bedrift gode rutiner for å håndtere konflikter?

Knudsen og Unstad (2015) definerer en konflikt slik: 

"En konflikt er kollisjon mellom mål, interesser, verdier, handlinger eller retninger som skaper en spenning mellom to eller flere involverte parter. En konflikt er når en part blir hindret i å nå sine mål, interesser, verdier eller ønsker av en annen".
 
Slike spenninger trenger ikke å være negative – tvert om – de kan bidra til konstruktive løsninger og kreativitet. Først når konfliktnivået har blitt så høyt at det forekommer personlige motsetninger slutter spenningene å være konstruktive. Det kan da være brudd på Arbeidsmiljøloven. 

Nå må konflikten håndteres! Det betyr ikke at man greier å løse konflikten. Nå blir saksgangen ekstrem viktig. Da er det lurt at bedriften har en prosedyre for hvordan konflikter skal håndteres. Hvis bedriften ikke har det kan Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste bistå.  

 

En god prosess vil derfor typisk inneholde følgende stadier: 

  • Kartlegging 
  • Planlegging av hvordan prosessen skal gjennomføres og nødvendig  involvering av andre aktører 
  • Gjennomføring 
  • Oppfølging og avslutning 

Hva disse stadiene skal omfatte, må vurderes konkret. Her kan KFBH hjelpe bedriftene. To momenter i en slik prosess er imidlertid særlig sentrale, nemlig prinsippet om kontradiksjon og anonymitet.  

 

Kontradiksjon

Prinsippet om kontradiksjon innebærer at de ulike partene i konflikten blir gitt mulighet til å redegjøre for eget syn og til å imøtegå andres redegjørelser i saken. 

 
 
Anonymitet 

I forbindelse med konflikter og konfliktløsning, oppstår ofte et ønske om at det beholdes anonymitet rundt samtaler om arbeidsmiljøet fra involverte, særlig på et tidlig stadium i konflikten. Kravet/ønsket om anonymitet må normalt vike. Det sier seg selv at disse prinsippene da vil bli motstridende og at en leder ikke kan respektere et slikt ønske om anonymitet da kravet til kontradiksjon er sterkere.  


Når arbeidsgiver selv er part i konflikten 

Det vil ofte være tilfellet at konflikten består mellom en ansatt og en overordnet med arbeidsgiveransvar. I et slikt tilfelle skal selvsagt ikke den involverte leder selv håndtere selve konflikthåndteringen. For mindre bedrifter som ikke har egne HR-avdelinger vil det være naturlig å kontakte KFBH. 

 


Søk hjelp 

Ikke vent på at konflikten skal ”gå over av seg selv” i frykt for å gjøre ”feil”.  
Vi i KFBH har lang erfaring og mye kunnskap om håndtering av konflikter. Ta kontakt med oss på post@kfbh.no eller 71571530.
 
 
 
 

0
Feed