Hva er et sikkerhetsdatablad?

Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier. Har du og din bedrift god kjennskap til hvilke helsefarer de ulike kjemikaliene kan føre til, og hvilket verneutstyr man bør bruke?

Hvem må ha sikkerhetsdatablad? 


Hvis bedriften du jobber i håndterer farlige kjemikalier, det vil si stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper, er dere i henhold til Reach-forskriften pålagt å ha sikkerhetsdatablad. Arbeidsgiver er ansvarlig for at bedriften har tilfredsstillende og nødvendig dokumentasjon på de kjemikalier som brukes i bedriften. Arbeidsgiver har også ansvar for at de ansatte har tilgang til sikkerhetsdatabladene de bruker. 
Som arbeidstaker har du plikt til å sette deg inn i innholdet i sikkerhetsdatabladene, og følge bedriftens rutiner for sikker håndtering. Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. Det er ikke nok å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database. 
 
Hensikten med sikkerhetsdatablad? 

Sikkerhetsdatabladene skal sette dere som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader. Informasjonen gjør det mulig å: 

  • Sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for det ytre miljøet. 
  • Sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier. 
  • Sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp.

 

Hva skal sikkerhetsdatabladet inneholde? 


Sikkerhetsdatabladet skal være skrevet på norsk og være tydelig merket med dato om når det er utarbeidet. Det er også krav om at det skal inneholde 16 obligatoriske punkt med blant annet informasjon om: 

  • Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen, fareidentifikasjon og sammensetning
  • Førstehjelpstiltak og brannslokkingstiltak
  • Håndtering og lagring
  • Eksponeringskontroll og bruk av personlig verneutstyr
  • Tiltak ved utilsiktet utslipp
  • Fysiske og kjemiske egenskaper med mer 

Det er viktig at sikkerhetsdatabladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å kartlegge hvilke kjemikalier som brukes, risikovurdere kjemikaliene og sette i verk nødvendige vernetiltak. Punkt 2, 3, 4, 7, 8, 11 og 15 i sikkerhetsdatabladene er spesielt nyttige ved vurdering av arbeidsmiljøet. Her finner dere informasjon om hvilke stoffer det dreier seg om, hvilke farer som er forbundet med dem og hvilke vernetiltak som bør settes i verk. 


Stoffkartotek 


Arbeidsgiver har ansvar for å opprette et stoffkartotek, det vil si en samling av sikkerhetsdatablad som brukes i virksomheten. Stoffkartoteket skal bidra til at den enkelte vet hvordan de beskytter seg mot helseskadelig påvirkning, for at de rette (nødvendige) tiltak skal bli satt i verk for å forebygge skader på kort og lang sikt, og for å vite hva man skal gjøre ved søl, skade eller ulykker (hvis det skjer eller kan skje), slik at alvorlige konsekvenser av slike hendelser kan reduseres. 
 
Interessert i mer informasjon og kunnskap? 


Arbeidstilsynet og Miljødirektoratet har mer informasjon om sikkerhetsdatablad på sine nettsider. KFBH kan bistå bedriftene i forståelse av opplysninger i sikkerhetsdatablader, samt opplæring og bruken av de. Ta gjerne kontakt med oss på post@kfbh.no om du ønsker bistand.  

0
Feed