Hva er HMS?

Mange kan fort kjenne seg igjen i at HMS er «Helsikes Mye Styr».  Begrepene er vanskelige og ukjente, og det er flere lover og forskrifter å forholde seg til. Som om ikke det er nok, er det flere tilsynsmyndigheter som har ulike krav til bedriften. Drømmen om å starte opp en bedrift og få jobbe med faget ditt kan fort snu til frustrasjon og forvirring over alt du må sette seg inn i.

Hvilke HMS-krav stilles til din bedrift? Hvilke tilsynsmyndigheter kan banke på døra di og kreve tilsyn og hvordan kan du drive forsvarlig innenfor alle disse lovkravene? Under vil vi gi deg som arbeidsgiver en avklaring av begrepet, hvilke krav du må etterleve og hvor kan du søke støtte og hjelp.   

 

Hva ligger i HMS-begrepet?

 

HMS kan sies å være er en fellesbetegnelse på alt man gjør for at arbeidsplassen skal bli trygg og helsefremmende. Det finnes ingen egen definisjon av begrepet. Hvis vi deler opp elementene, kan det gi deg litt mer mening:

  • Helse handler om at det fysiske, kjemiske og psykososiale arbeidsmiljøet skal være slik at det fremmer de ansattes helse og forebygger sykdom eller skader.
  • Miljø handler om at det ytre miljøet skal vernes mot forurensinger og at bedriften din skal ha en bedre håndtering av avfall.
  • Sikkerhet handler om å ha beskyttelse av mennesker, maskiner og verdier.

 

Arbeidsgiver har hovedansvaret for HMS-arbeidet:

 

Som arbeidsgiver skal du sørge for å ta initiativ til, motivere og legge forholdene til rette for oppfølging av arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå et godt resultat er det nødvendig at arbeidstakerne deltar i arbeidet. Du har ansvar for å dokumentere HMS-arbeidet skriftlig gjennom et internkonkontrollsystem.

Alle bedrifter er pålagt å ha et internkontrollsystem, som enklere forklart er en egenkontroll og kvalitetssikring på at din bedrift har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Internkontrollforskriften er en fellesforskrift for flere tilsynsmyndigheter. Den beskriver i § 5 hva som skal dokumenteres skriftlig. 

 

Systematisk HMS arbeid:

Lovverket stiller krav til systematisk HMS-arbeid. En måte å jobbe planmessig på er å følge de fire trinnene i HMS-hjulet. For hvert trinn er det ulike aktiviteter som skal utføres:

 

Trinn 1 Planlegging:

Sett mål for arbeidet med HMS i deres bedrift. Skriv ned hvordan bedriften er organisert og hvem som har ansvaret for å følge opp HMS-arbeid. Skaff oversikt over hvilke lover og forskrifter som er aktuelle for din bedrift. Hvilke det er vil avhenge av hva slags arbeid dere utfører og hvor risikofylt det er. Kontakt tilsynsmyndighetene eller KFBH hvis du er i tvil. Grunnmuren i et godt HMS-arbeid er kartlegging og risikovurdering. Dette gir oversikt over hvilke risikoforhold som er til stede på arbeidsplassen og hvilke tiltak i HMS-arbeidet søkelyset bør settes på for å redusere risikoen. Lag en handlingsplan på bakgrunn av kartleggingen og risikovurderingen. Planen skal vise hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og når det skal være gjort.

Mer om risikovurdering finner du på Arbeidstilsynets nettsider.

 

Trinn 2 Utføre:

Her skal dere utføre det dere har kartlagt i planleggingstrinnet. Utarbeid nødvendige prosedyrer og instrukser. Gi de ansatte opplæring og informasjon.

 

Trinn 3 Følge opp:

Her skal du sikre at dere gjør det dere har bestemt dere skal. Dere skriver og følger opp avvik, og går jevnlige HMS runder.

 

Trinn 4 Forbedre:

Finnes det en bedre måte å gjøre ting på, har det kommet et nytt regelverk på området, er det kommet en ny teknologi på markedet som gir et enda tryggere arbeidsmiljø for de ansatte?

 

Hvorfor er HMS så viktig?

 

  • produktive ansatte som trives, og unngår skader og sykdom på grunn av jobb
  • sikre produkter og forbrukertjenester
  • godt omdømme
  • konkurransefortrinn
  • lavere sykefravær

 

Ikke helt utlært?

 

KFBH har ansatte med lang erfaring, og kan bistå din bedrift med systematisk HMS-arbeid. Ta kontakt med oss for bistand i kartlegging, risikovurdering eller andre spørsmål om HMS.

0
Feed