Hvordan redusere sykefravær?

Sykefraværet i Norge ligger i underkant av 6 %. Staten utbetaler årlig 37,7 milliarder kroner bare til sykepenger. Hvem blir sykemeldt, og hva kan vi gjøre for å beholde de ansatte på jobb til tross for helseplager?

Hvem blir sykemeldt?

 

10-20 % av de ansatte står for det meste av fraværet i norske bedrifter. Det betyr at de fleste av oss sjelden eller aldri har behov for å være borte fra jobb pga. sykdom eller helseplager.  Ansatte opplever gjerne at de må sykemelde seg når et helseproblem blir uforenelig med kravene på jobb. Typiske helseplager som fører til sykemelding er muskel-/skjelettplager, lettere psykiske lidelser som depresjon, fysiske og psykiske plager som følge av stress (for høyt press) og helseplager i forbindelse med graviditet.

Sannsynligheten for helseplager og behov for å bli sykemeldt påvirkes i stor grad av om du;

  • er ung eller gammel
  • er kvinne eller mann
  • har høyere utdannelse eller har jobbet siden du gikk ut av grunnskolen
  • arbeider i helsesektoren eller du er oljeanalytiker

Vi vet at kvinner har høyere sykefravær enn menn og at det stiger med alder og synker med utdanningsnivå. Dette er faktorer som det i seg selv er lite å gjøre noe med!

Hvis din bedrift ansetter personer med svak helse og legger til rette for at ansatte som har helseproblemer kan fortsette i jobben, kan dette føre til økt fravær.  Det vil da kunne bli en målkonflikt mellom å hindre utstøting av arbeidslivet og å redusere fraværet.

 

For frisk til å være hjemme  - for syk til å være på jobb !  Hva kan bedriften gjøre for å redusere et unødig sykefravær?

 

Dersom både arbeidsgiveren og arbeidstakeren er positive til at den ansatte skal komme tilbake til jobb etter en sykemelding, vil de mest sannsynligvis få det til i samarbeid. SINTEF påpeker at om begge ønsker at den sykmeldte skal komme tilbake, betyr sannsynligvis at de har en god relasjon, at arbeidstaker trives i jobben og at arbeidsgiver er fornøyd med den jobben som gjøres.

Ofte kan bruk av gradert sykemelding i en periode være det som trengs for at en ansatt skal kunne stå i eller komme seg tilbake i jobb.

Har bedriften et for høyt sykefravær? Hos Idebanken finner du bl.a. "Kloke grep". Dette er tips som kan være til inspirasjon for å få ned sykefraværet.

Men - kanskje er det enda mer hensiktsmessig å fokusere på langsiktige tiltak som bidrar til helse og jobbtilfredshet fremfor å jobbe for å oppnå en rask reduksjon i sykefraværet. Sjekk gjerne ut STAMI sine 5 punkter for et bedre arbeidsmiljø. 

 

KFBH kan bistå deres bedrift:

 

KFBH kan bistå i deres sykefraværsarbeid. Ta gjerne kontakt med oss.

  • Oppfølging i enkeltsaker. Her kan KFBH være med på sykefraværsmøter, utføre funksjonsvurderinger, veilede ift. tilrettelegginger på arbeidsplassen, være et bindeledd mot behandlere og NAV mv.
  • Når arbeidstaker står i fare for å falle ut av arbeidslivet. KFBH kan gi ekspertbistand gjennom grundige kartlegginger av ansattes kapasitet ift. arbeidsplassens krav. Denne bistanden kan søkes finansiert via NAV (søknad via Altinn).
  • Informasjon til ledere og ansatte om regler for egenmelding og sykemelding, systematisk sykefraværsarbeid, nærværs- og fraværsfaktorer, holdninger, arbeidsgivers plikter og rettigheter, arbeidstakers plikter og rettigheter mv.
  • «Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?» Veiledning av gruppeprosess med utgangspunkt i STAMIs 5 råd.
0
Feed