Inneklima - hva bør jeg som arbeidsgiver vite?

Vi vet at dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi ansatte helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg kan yteevnen og produktiviteten påvirkes. Det er derfor viktig at bedriftene har fokus på godt inneklima.

Hva er inneklima?

Inneklima omfatter mange parameter. Temperatur, luftfuktighet, luftkvalitet og mengde, ventilasjon, trekk og en rekke gasser som påvirker vår oppfatning av inneklimaet.

Hva kan være årsak til dårlig inneklima?
· Ventilasjonsanlegget er ikke dimensjonert slik at det sikrer godt nok luftskifte til alle rom ved full personbelastning? (antall ansatte, brukere, barn/elever).
· Luftinntak(ene) er ikke rene og tørre. 
· Manglende rutiner for vedlikehold av ventilasjonsanlegg og skift av filter.
· For høy eller lav temperatur. 
· For høy eller for lav luftfuktighet.
· Gasser, røyk og/eller kjemikalier.

Symptomer på dårlig inneklima:
De vanligste symptomene knyttet til dårlig inneklima er:
· Slimhinneirritasjon i øyne, nese og hals.
· Mer plager av astma og allergisk snue.
· Hyppigere og verre luftveisinfeksjoner.
· Tørrhet, kløe, eksem i huden.
· Unormal trøtthet, hodepine og allment uopplagthet.
Symptomene kommer gjerne etter kort tids opphold i lokalene og øker i styrke utover dagen.

Hva er din plikt som arbeidsgiver?
Arbeidsmiljøloven §4-4 setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende og belastende forurensinger. Det er arbeidsgiver sitt ansvar at inneklimaet er tilfredsstillende. Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks. støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse. Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon. I Arbeidstilsynets veileder nr. 444 anbefales det at forurensninger skal så langt det er mulig fjernes ved kilden, og ventilasjonen skal behovvurderes. Ventilasjonssystemet bør være basert på normene i veiledningen. For mer informasjon om krav til ventilasjon se https://www.arbeidstilsynet.no

Kan vi måle inneklima?
Inneluft kan inneholde opptil flere tusen forskjellige forurensingskomponenter. Som regel er konsentrasjonen av hver enkelt komponent lav i forhold til de tiltaks- og grenseverdier som er fastsatt i luft for industrimiljø. Det store antallet forurensingskomponenter gjør det kan være vanskelig å fastslå om luftkvaliteten er tilfredsstillende gjennom målinger. Folkehelseinstitutt har utarbeidet faglige 
normer for godt inneklima. Normene er i seg selv ikke rettslig bindende, men angir forhold det må legges vekt på for å finne tilfredsstillende løsninger. For å kartlegge innemiljøet kan noen enkle målinger foretas av for eksempel luftkvalitet, belysning og lyd, radon, relativ luftfuktighet, CO2, temperatur og fukt. KFBH kan bistå dere med denne type måling.

Temperatur har innvirkning på inneklima:
Riktig temperatur er i alles interesse. For høy eller for lav temperatur kan oppleves som plagsomt, og du kan bli mindre effektiv når det er for varmt eller for kaldt. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås.

Kan de ansatte gå hjem hvis temperaturen blir for høy eller for lav?
Kortvarig varme- eller kuldebelastning på grunn av tekniske problemer eller ekstrem værsituasjon kan gjøre arbeidet vanskelig eller umulig. Den ansatte har likevel ikke rett til å gå hjem av temperaturproblemene alene. Blir man syk som følge av dette er det selvfølgelig en annen sak.

Arbeidstilsynets anbefalinger til arbeidsgiver:
Mot varme: Vurder grense for forsvarlighet. Sjekk om ventilasjon er justert riktig, og vurder tiltak som ekstra pauser, tilgang på drikke, vifter, kjøleanlegg med videre.
Mot kulde: Vurder grense for forsvarlighet. Vurder tiltak i form av varmebekledning, varmt pauserom, nedsatte krav og andre arbeidsoppgaver.

Få informasjon om, hjelp til å kartlegge, vurdere og eventuelt måle inneklima:
Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste kan hjelpe din bedrift hvis dere har utfordringer med inneklima. Ta gjerne kontakt ved behov for mer informasjon eller hjelp.

0
Feed