Psykisk helse og jobb

I Norge er en av fem sykemeldinger knyttet til psykisk helse. En tror dette er for lave tall, da det mest sannsynlig er noe underrapportering. Psykiske lidelser er ofte sammensatte, og kan også føre til fysiske plager/sykdom -og vise versa. Angst og depresjon er de mest vanlige diagnosene som er rapportert. Husk at det kan ramme alle; omtrent halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. Hvordan kan arbeid være god medisin for ansatte med psykiske utfordringer?

Kort om depresjon 

20 til 30 % av oss vil oppleve det, med andre ord er depresjon en forholdsvis vanlig helseplage. Symptomer kan være nedstemthet, tiltaksløshet, sinne, konsentrasjonsproblemer, lav selvfølelse, selvmordstanker o.l. I tillegg sliter mange med søvnløshet eller unormalt mye søvn, nedsatt matlyst og lavt energinivå. Diagnosen stilles av lege etter spesielle kriterier. Det finnes god behandling både samtaleterapi, medikamentell behandling - ofte disse to i kombinasjon. Aktivitet (også i form av jobb) kan være en del av behandlingen. 


 
Kort om angst 

Ca. 30 % vil oppleve det i løpet av livet. Ofte kan angst opptre i kombinasjon av depresjon. Angst kan være irrasjonell frykt for bestemte objekter/situasjoner eller en mer ubestemt tilstand med uro og bekymring. Angst kan også oppstå akutt, uten åpenbar grunn. Eksempler på typer angst: sosial angst, panikkangst, spesifikke fobier, generalisert angst som betyr overdreven bekymring for dagligdagse hendelser, tvangslidelser, posttraumatisk stresslidelse, hypokondri m.m. Det finnes mange ulike behandlingsformer, det er viktig å finne type behandling som passer ut fra type angst. Eksempler på behandling: eksponeringsterapi, kognitiv terapi, samtaleterapi, selvhjelpsgrupper, gruppeterapi, psykomotorisk fysioterapi, legemidler - ofte kombineres flere av disse. 


 
Tips til leder m.h.t. jobb og psykisk sykdom 

  • Gradert sykemelding med tilrettelegging? 
  • Tett oppfølging/dialog, gjerne også med lege/annen behandler
  • Arbeidsgiver bør involveres, og ofte må arbeidsgiver ta et større ansvar for framdrift i sykefraværsarbeidet 
  • Leder må huske å være medmenneske, men ikke «behandler» 
  • Tørre å være åpen, direkte, tydelig i dialogen 
  • Sjekke om det trengs «rammer eller frihet»?
  • Husk å opptre normalt i møte med den syke, men gjerne si fra hvis en er usikker. 
  • Aktiv lytting, øyekontakt, åpne spørsmål, avklare forventninger 

 

Faktorer for å lykkes 

Grad av selvbestemmelse, kontakten med kollegaene og samarbeidet med leder er de viktigste faktorene for om en lykkes eller ikke. Videre er klare forventninger, tilbakemeldinger, samspill, forutsigbarhet, åpenhet og respekt viktig å huske på.  


Det sies at arbeid kan være «god medisin», en vet at opplevelse av mestring og mening kan bidra til at personer med psykiske lidelser kan få bedre livskvalitet.  

 

Bistand fra bedriftshelsetjenesten

Har din bedrift eller ansatte behov for mer informasjon eller konkret bistand, ta kontakt med oss i KFBH på post@kfbh.no eller ring 71571530 for å høre hva vi kan bidra med.    

0
Feed