Regelverksendring i bruk av bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenestene skal jobbe målrettet, risiko- og kunnskapsbasert, noe som betyr at virksomhetene og bedriftshelsetjenesten skal jobbe målrettet mot risikoforhold i virksomheten som har betydning for arbeidshelse. Har du i din virksomhet nok fokus på forebyggende arbeid?

Dette skal dere bruke bedriftshelsetjenesten til:

Fra 01.01.2023 skjedde det en endring i "Forskrift om Administrative ordninger" og "Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning", som tydeliggjør bedriftshelsetjenesten sitt formål og rolle. Her står det at bedriftshelsetjenestene først og fremst skal bidra til det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet til virksomhetene. 

Mange virksomheter har risikoforhold på arbeidsplassen som utløser plikt til å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste (BHT). Vi i bedriftshelsetjenesten skal kunne dokumentere at den bistand som er gitt oppfyller aktuelle krav, herunder dokumentere hvordan vi prioriterer bistanden rettet mot det forebyggende risikobaserte arbeidet i virksomhetene.

For å redusere risikoen for skader og sykdom som følge av arbeidet, kan bedriftshelsetjenesten hjelpe dere med å:

 • kartlegge arbeidsmiljøet, gjøre undersøkelser og vurdere risiko
 • planlegge og gjennomføre endringer (både fysiske og i organisasjonen)
 • foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge arbeidsrelaterte helseskader
 • følge med på ansattes helse der regelverket stiller krav om det, eller der arbeidssituasjonen tilsier det
 • foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte ansatte
 • informere og gjennomføre opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • følge opp henvendelser fra ansatte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

 

Arbeidstilsynet fører tilsyn med BHT-avtaler og BHT-bruk:

På tilsyn med «BHT-pliktige» næringer kontrollerer Arbeidstilsynet om og hvordan arbeidsgiver praktiserer den lovpålagte tilknytningen og bruken av BHT. På tilsyn vil Arbeidstilsynet kunne kontrollere:

 • om arbeidsgiver kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent BHT
 • om dere har utarbeidet en skriftlig plan for BHT-bistand
 • om det er laget en årsrapport som beskriver BHT bistand til virksomheten
 • at BHT bistår med å gjennomføre konkrete pålegg som Arbeidstilsynet har gitt virksomheten, for eksempel pålegg knyttet til kartlegging, risikovurdering og tiltak
 • at arbeidsgivere som ikke i utgangspunktet er pålagt bruk av BHT, men som har særlige risikoforhold, tilknytter seg BHT

 

Det er lønnsomt å tilknytte seg en BHT:

Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har forsket på bruken av bedriftshelsetjeneste, og hvor lønnsomt det er å tilknytte seg BHT for bedriftene. 2,8 millioner nordmenn er i jobb i dag. Rundt 1.6 millioner av disse har tilgang til BHT. Dette koster bedrifter i gjennomsnitt mellom 1000 og 2000 kroner per hode per år. − Men, bedrifter får tre ganger dette tilbake, dersom de har riktig BHT som jobber forebyggende. Dette vet vi fra forskning, sier Nordby i STAMI. 

For oss i KFBH vil endringene påvirke oss lite, da vi alltid har hatt fokus på det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Vi holder oss likevel oppdaterte, og følger med på utviklingen i saken. Dere kan lese mer om temaet her.  

Ta gjerne kontakt med oss på post@kfbh.no om du ønsker bistand.

 

0
Feed