Vold og trusler på arbeidsplassen; hva bør du som arbeidsgiver vite?

Vold og trusler er et omfattende arbeidsmiljøproblem, i Norge og internasjonalt. I Norge viser tall fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) at 171 000 arbeidstakere det siste året har blitt utsatt for vold og trusler. De mest utsatte yrkesgruppene er vernepleiere, politi, pleie og omsorg, lærere, førskolelærere, saksbehandlere, sjåfører og servitører. 


Arbeidstilsynet fastslår at seks av ti virksomheter i kommunal helse- og sosialsektor jobber for dårlig med å beskytte arbeidstakerne mot vold og trusler. Etter tilsyn ved mange barneskoler viser det seg at ni av ti skoler mangler gode nok forebyggende tiltak.

Hva er vold og trussel om vold?

Vold eller trusler om vold kan dreie seg om slag, spark, spytting, dytting, lugging eller andre fysiske angrep på egen person, eller trusler om slike handlinger. Arbeidstilsynet definerer også psykisk og seksuell vold innen vold- og trusselbegrepet. Det kan videre defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende atferd hvor utfallet er skadeverk på utstyr. Vold og trusler kan føre til sykemeldinger, og i verste fall at ansatte slutter. Det er derfor viktig å ha gode rutiner for forebygging og håndtering.

Hva er arbeidsgivers plikter: 

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte beskyttes mot vold og trussel om vold så langt det er mulig. I noen yrker er det påregnelig at man blir utsatt for vold og trussel om vold. Dette betyr likevel ikke at det er akseptabelt. Arbeidsgiver er lovpålagt å:

· kartlegge og risikovurdere i hvilke situasjoner man kan bli utsatt for vold og trussel om vold, og finne tiltak.
· gi nødvendig opplæring og øvelse som gjentas regelmessig.
· ha rutiner som inneholder forebygging, tiltak for håndtering og hvordan man følger opp ansatte etter en hendelse.
· gjøre risikovurdering, rutiner og tiltak kjent for de ansatte. 

Ønsker du mer informasjon?
Les gjerne mer på Arbeidstilsynets nettsider. 

Få veiledning innen vold og trusler på arbeidsplassen:
Er du usikker på om du har gode nok rutiner i din bedrift? Vi i Kristiansund Felles Bedriftshelsetjeneste har bred erfaring fra mange ulike bransjer i å bistå arbeidsgiver med kartlegging og
risikovurdering innen temaet. Vi kan også bistå med utarbeidelse av rutiner og finne risikoreduserende tiltak. Kontakt oss gjerne for utfyllende informasjon og tilbud.

0
Feed