Yrkesskade og yrkessykdom

Har du fått en skade eller sykdom som har sin årsak i eksponering eller hendelser på jobb? Hvordan skal man gå fram for å få en godkjenning av dette som yrkesskade/- sykdom?Det er ikke så lett å bli klok på regelverket og hvordan en skal melde dette. Vi vil her gi en kort oversikt.

Bakgrunnen for å kunne melde en yrkesskade eller -yrkessykdom er at du er blitt utsatt en gitt eksponering eller hendelse mens du var arbeidstaker hos en arbeidsgiver i Norge. Hensikten med å søke om å få en sykdom / skade godkjent som yrkesskade/-sykdom er å få dekt mulige framtidige tap av inntekt (gjelder også etterlatte ved yrkesrelatert dødsfall), samt utgifter du vil kunne få i forbindelse med behandling mv. Ved varig skade kan du også ha rett på menerstatning. Menerstatningen skal gi kompensasjon for ulemper av ikke-økonomisk art. 

Det er yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdloven som kan gi rett til yrkesskadeerstatning.  Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeerstatning for sine ansatte. 

 

Hva er en yrkesskade eller yrkessykdom?

 

For at en skade skal kunne godkjennes må den ha karakter av en arbeidsulykke. Det vil si at du har vært utsatt for en ytre, plutselig og uventet hendelse, eller noe som avviker fra dine vanlige oppgaver. 

Hva som regnes som yrkessykdommer er beskrevet i en egen forskrift. Skaden/ sykdommen må komme av en skadelig påvirkning på jobb. Typiske eksempler er helseplager etter eksponering av støy, kjemikalier, stråling, vibrasjon, forgiftninger og arbeidsrelatert smitte.

Til tross for dette er muskel- og skjelettplager ikke godkjent som en yrkesskade eller sykdom.

 

Frist for å melde en yrkesskade / - sykdom

 

Skaden / sykdommen skal meldes snarest, og senest innen 1 år etter en ulykke. Den samme fristen gjelder for sykdom, det vil si senest ett år etter at du ble klar over den arbeidsrelaterte sammenhengen ift sykdommen.

Hvis du klart kan dokumentere årsakssammenhengen mellom helseplage og arbeids-eksponering, kan det være mulig å få plagen godkjent også på et senere tidspunkt.

 

Melding av yrkesskade eller yrkessykdom?

 

I følge Arbeidsmiljøloven §5-2 er det arbeidsgiver som har plikt til å sende inn skademeldingen etter arbeidsulykker eller hvis en ansatt har vært eksponert for skadelige stoffer eller prosesser på jobb. KFBH anbefaler at man alltid sender inn meldingsskjema (skjema NAV 13-07.05) i et hvert tilfelle hvor man ser for seg at skaden kan gi helseplager over tid. I tillegg skal man alltid sende inn skjemaet hvis skaden medfører behov for medisinsk behandling eller medfører fravær. 

Hvis en lege, f.eks. hos bedriftshelsetjenesten, får kjennskap til en mulig yrkesrelatert sykdom, skal legen melde fra om dette til Arbeidstilsynet. På skjemaet for melding finnes mulighet for å krysse av for å sende kopi av meldingen til NAV. På denne måten vil NAV bli orientert om situasjonen, men dette er ikke en søknad om godkjenning av yrkessykdom. 

Når NAV får en slik melding vil de ta kontakt med den ansatte / arbeidsgiver og be om at det sendes inn en melding om yrkessykdom hvis dette ikke allerede er gjort. Det kan også være at NAV etterspør flere opplysninger. Først når disse opplysningene er sendt NAV, vil de ta stilling til om sykdommen kan godkjennes som en yrkessykdom.

 

KFBH kan bistå

 

Ønsker du mer informasjon om temaet, eller hjelp i en enkeltsak, kan vi i bedriftshelsetjenesten bistå bedriften og / eller deg som ansatt med dette. Ta kontakt med oss på post@kfbh.no eller via vår hjemmeside

0
Feed